2021 Publications

Atomic Bose-Einstein condensate in a twisted-bilayer optical lattice

Zengming Meng, Liangwei Wang, Wei Han, Fangde Liu, Kai Wen, Chao Gao, Pengjun Wang, Cheng Chin, Jing Zhang

arXiv:2110.00149

 

Transition from an atomic to a molecular Bose-Einstein condensate

Zhendong Zhang, Liangchao Chen, Kai-Xuan Yao, Cheng Chin

Nature 592, 708 (2021)Full TextArXiv: 2006.15297.

 

Quantum Simulators: Architectures and Opportunities

E. Altman et al.

PRX Quantum 2, 017003 (2021)ArXiv:1912.06938