2021 Publications

Atomic Bose-Einstein condensate in a twisted-bilayer optical lattice

Zengming Meng, Liangwei Wang, Wei Han, Fangde Liu, Kai Wen, Chao Gao, Pengjun Wang, Cheng Chin, Jing Zhang

arXiv:2110.00149

 

Dynamical preparation of an atomic condensate in a Hofstadter band

Han Fu, Andreas Glatz, F. Setiawan, Kai-Xuan Yao, Zhendong Zhang, Cheng Chin, K. Levin

ArXiv: 2107.11547.

 

Dynamics of domain walls in a Bose-Einstein condensate driven by density-dependent gauge field

Kai-Xuan Yao, Zhendong Zhang, Cheng Chin

ArXiv: 2105.15052.

 

Transition from an atomic to a molecular Bose-Einstein condensate

Zhendong Zhang, Liangchao Chen, Kai-Xuan Yao, Cheng Chin

Nature 592, 708 (2021)Full TextArXiv: 2006.15297.

 

Quantum Simulators: Architectures and Opportunities

E. Altman et al.

PRX Quantum 2, 017003 (2021)ArXiv:1912.06938